STATUT

RUCHU SERCAŃSKIEJ MŁODZIEŻY

ZGROMADZENIA KSIĘŻY NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

(KSIĘŻA SERCANIE), PROWINCJA POLSKA

Wstęp

1. Ruch Sercańskiej Młodzieży (dalej: RSM) został powołany do istnienia w 1997 r. jako forma działalności duszpasterskiej na rzecz chrześcijańskiej formacji młodzieży podejmowanej przez Księży Sercanów.

2. RSM realizuje swoje cele w ramach Projektu Apostolskiego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

3. Patronami Ruchu są św. Teresa od Dzieciątka Jezus i bł. Carlo Accutis.

Cel i środki

4. Celem RSM jest pogłębianie i pielęgnowanie u ludzi młodych osobistej relacji z Chrystusem w duchu przekazanym przez ojca Leona Jana Dehona oraz uczenie jak swoją wiarę przeżywać w życiu codziennym, by w ten sposób budować Królestwo Boże. Cel ten wyraża motto: „Ku cywilizacji miłości”.

5. Cechą charakterystyczną duchowości o. Dehona jest wynagrodzenie. W RSMie ten termin jest rozumiany w trzech aspektach
    a) łączność z miłością Chrystusa ku Ojcu – stan łaski uświęcającej, bezgrzeszność, poszukiwanie woli bożej w swoim życiu;
    b) naśladowanie sposobu miłości Jezusa ku ludziom – „nadmiar” w dawaniu, bycie „ponadto”, wolontariat;
    c) duch pokuty za grzechy innych – dobrowolne posty, Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

6. Środkiem do celu jest formacja ludzka, duchowa, religijna i apostolska młodzieży, która w szczególności obejmuje:
    a) pogłębianie pobożności eucharystycznej;
    b) rozważanie słowa Bożego;
    c) zaangażowanie w dzieła sercańskie (Sercańskie Dni Młodych, Sercańskie Rekolekcje Młodzieżowe, zbieramto.pl, wolontariat misyjny, itp.);
    d) parafialne i weekendowe spotkania formacyjne;
    e) udział w życiu apostolskim parafii;
    f) wolontariat.

7. Prowadzona przez RSM formacja zmierza do ukształtowania w młodym człowieku dojrzałej postawy chrześcijańskiej inspirowanej Ewangelią oraz sercańską duchowością. W praktyce rozumiane jest to przede wszystkim jako postawa ofiarnej służby i miłości, dyspozycyjności, otwartości na wolę Bożą, umiłowania Eucharystii, modlitwy, lektury słowa Bożego, częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz zaangażowanie w życie Kościoła.

Struktura

8. Do RSM może należeć młodzież z 7 i 8 klasy SP, szkół średnich oraz studenci i młodzież pracująca, która tworzy przy parafii lokalne wspólnoty. Osoby, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć we wspólnocie parafialnej uczestniczą w formacji organizowanej online przez moderatora.

9. Odpowiedzialnym za RSM jest ksiądz moderator RSM mianowany na czas nieokreślony przez przełożonego prowincjalnego.

10. Do zadań moderatora RSM należy:
    a) przygotowywanie wraz z opiekunami RSM materiałów formacyjnych oraz egzekwowanie ich realizacji;
    b) organizowanie kursów dla animatorów;
    c) organizowanie weekendowych spotkań formacyjnych oraz czuwań modlitewnych RSM (terminy, tematyka, prelegenci);
    d) planowanie, organizacja i promocja Sercańskich Dni Młodych (SDM);
    e) moderowanie strony internetowej i profili społenościowych Ruchu;
    f) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Ruchu dla Rady Prowincjalnej i Rady RSMu;
    g) przygotowywanie budżetu, zarządzanie finansami RSM i przesyłanie rachunków do ekonoma prowincjalnego.

11. Współpracownikami moderatora RSM są księża opiekunowie RSM, którzy prowadzą lokalne grupy RSM działające przy parafiach lub są zaangażowani w strukturach RSM.

12. Rolę animatorów we wspólnocie lokalnej pełnią członkowie RSMu, którzy ukończyli kurs animatorski i przyjęli krzyż. Zadaniem animatorów jest wspieranie opiekuna RSMu i lidera w prowadzeniu wspólnoty oraz prowadzenie spotkań tematycznych, dzielenia się Słowem i przygotowywanie nabożeństw.

13. Każda lokalna wspólnota RSM spośród animatorów wybiera jednego lidera, zatwierdzonego przez opiekuna RSM, który pozostaje w ścisłym kontakcie i współpracy z opiekunem RSM oraz z moderatorem RSM. Liderzy ci tworzą radę RSM.

14. Zadaniem lidera jest animowanie życia wspólnoty, integracja jej członków, przygotowanie wraz z animatorami obchodu dnia urodzin o. Dehona, koordynowanie akcji wolontariackich, pomoc opiekunowi w organizowaniu wyjazdów.

15. Zadaniem Rady RSM jest pomoc w przygotowaniu SDM, współpraca w przygotowaniu i prowadzeniu weekendowych spotkań formacyjnych i sercańskich czuwań młodzieży.

16. RSM współpracuje z innymi dziełami apostolskimi Księży Sercanów: Sercańską Wspólnotą Świeckich, Sercańskimi Rekolekcjami Młodzieżowymi, Sekretariatem Misji Zagranicznych, zbieramto.pl, Grupą Profeto, itd. RSM jest otwarty na współpracę z kapłanami diecezjalnymi, ruchami katolickimi i grupami parafialnymi.

Formacja

17. Istota formacji RSM jest ujęta w Zasadach Ruchu Sercańskiej Młodzieży oraz Akcie ofiarowania.

18. Formacja składa się z trzech kolejnych stopni, które wyrażają słowa: „miłość”, „poświęcenie”, „wynagrodzenie”. Szczegółowy plan formacyjny zamieszczany jest w materiałach formacyjnych.

29. Formacja w RSM dokonuje się przez:
    a) cotygodniowe spotkania formacyjne w parafiach;
    b) udział w przygotowaniu do bierzmowania;
    c) weekendowe spotkania formacyjne;
    d) sercańskie czuwania młodzieżowe;
    e) Sercańskie Dni Młodych (SDM).

Przynależność

20. Spotkania wspólnoty mają charakter otwarty.

21. Członkiem wspólnoty staje się osoba, która przez minimum pół roku bierze udział w spotkaniach i wyrazi taką chęć.

22. Włączenie w poczet członków wspólnoty dokonuje się przez uroczyste wypowiedzenie słów Aktu ofiarowania w obecności przełożonego prowincjalnego, bądź jego delegata, podczas Sercańskich Dni Młodych.

23. Animatorem może zostać osoba po ukończonym kursie i minimum trzyletnim stażu we wspólnocie. Włączenie w poczet animatorów ma miejsce w trakcie Sercańskich Dni Młodych.

24. Przynależność do RSM może ustać na skutek osobistej rezygnacji lub poprzez decyzję opiekuna lub moderatora, podjętą po uprzednim upewnieniu się o sposobie życia danego członka rażąco odbiegającym od zasad chrześcijańskich i obowiązków określonych w statucie RSM.

25. Członkowie RSM, którzy zakończyli już czynny udział w RSM (przekroczyli 25 rok życia, założyli rodziny, podjęli zaangażowania zawodowe) mogą przynależeć do RSM w sposób duchowy, uczestniczyć w organizowanych spotkaniach okazjonalnych i w ten sposób włączać się w formację, jaką oferuje RSM.

Finanse

26. RSM finansowany jest z dotacji Zgromadzenia Księży Sercanów (FPP, FAG), z wpłat uczestników SDM, ofiar członków RSM oraz ofiar darczyńców.

27. Pozyskane finanse przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji SDM, weekendowych spotkań formacyjnych, prowadzenie strony internetowej, dofinansowanie sercańskich czuwań młodzieży, utrzymanie oraz konserwację pomieszczeń i sprzętów używanych w czasie SDM, a także na wydatki moderatora RSM związane z wykonywaniem jego obowiązków.

28. Środki finansowe RSM zdeponowane są na rachunku bankowym, w porozumieniu z ekonomem prowincjalnym. Do prowadzenia i obsługi rachunku upoważniony jest moderator RSM.

29. Finanse RSM są rozliczane kwartalnie przez moderatora zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów.

Zmiany Statutu

30. Zmian w Statucie dokonuje przełożony prowincjalny z własnej inicjatywy lub na wniosek moderatora RSM, za zgodą swojej rady (por. Dyrektorium prowincjalne, nr 127).

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Zasady Ruchu Sercańskiej Młodzieży

Relacja z Jezusem Chrystusem:

1. Akt ofiarowania RSM jest elementem naszej codziennej modlitwy. Odmawiamy go na początku każdego dnia, aby nasze prace, obowiązki, radości i smutki przeżywać razem z Jezusem w duchu miłości i wynagrodzenia.

2. Modlitwa to nasze podstawowe zadanie. Staramy się, by każdy dzień był naznaczony żywą i szczerą modlitwą.

3. Pismo Święte jest dla nas księgą, która ożywia naszą modlitwę i kontakt z Panem Bogiem. Czytamy je i rozważamy każdego dnia.

4. Eucharystia stanowi centrum naszego życia. Mamy uczestniczyć w niej tak często, jak to możliwe. Poza niedzielą przynajmniej raz w tygodniu powinniśmy uczestniczyć we Mszy Świętej. Oprócz tego raz w miesiącu spotykamy się na celebracji Eucharystii w naszych wspólnotach.

5. Komunia Święta to wyjątkowe spotkanie z Jezusem Chrystusem. Dokładamy wszelkich starań, aby udział we Mszy Świętej był pełny, to znaczy połączony z przyjęciem Komunii Świętej.

6. Adoracja Eucharystyczna jest przedłużeniem Mszy Świętej. Uczestniczymy w niej w duchu miłości i wynagrodzenia za grzechy, trwając przed Panem Jezusem tak często, jak to możliwe (zwłaszcza w I piątek miesiąca).

7. Pierwszy piątek miesiąca jest dla nas dniem szczególnym. Udział we Mszy Świętej,  Komunia Święta wynagradzająca i Adoracja Eucharystyczna są wyrazem naszej miłości do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

8. Sakrament pokuty i pojednania jest drogą naszego wzrastania. Korzystamy z niego regularnie. Staramy się przystępować do spowiedzi świętej przynajmniej raz w miesiącu. Dobrze jest również mieć stałego spowiednika.

9. Rachunek sumienia pozwala nam spojrzeć w prawdzie na nasze życie. Na zakończenie każdego dnia, poprzez praktykę rachunku sumienia, oddajemy samych siebie Bożemu Miłosierdziu.

Formacja we wspólnocie

10. Formacja Ruchu Sercańskiej Młodzieży przebiega we wspólnocie. Pragnąc by odniosła ona zamierzony skutek, staramy się bardziej świadomie zaangażować w spotkania formacyjne i w życie Kościoła lokalnego.

11. Jedność we wspólnotach jest naszą podstawową troską. Przejawia się ona w modlitwie za wspólnotę oraz w unikaniu wszystkiego, co ją niszczy (obmowa, nieszczerość, nieuczciwość, brak zaangażowania, itp.).

12. Cotygodniowe spotkania w ramach wspólnot lokalnych to podstawowy sposób naszej osobistej formacji. Spotkania te mają charakter otwarty, mogą brać w nich udział także osoby spoza RSM.

13. Weekendowe spotkania formacyjne służą umacnianiu wspólnoty i duchowemu wzrostowi. Przeznaczone są one dla osób uczestniczących i należących do RSM. Mogą brać w nich udział również osoby spoza Ruchu.

14. Sercańskie Czuwania Młodzieży, w których uczestniczymy, odbywają się dwa razy w roku: na wiosnę i na jesień. Mogą w nich brać udział także sympatycy RSM i poszukujący głębszej relacji z Bogiem. Otwartość tych spotkań może być okazją do przedstawienia i zaproponowania innym młodym formacji w RSM.

Apostolstwo

15. Wspólnota parafialna jest miejscem naszego włączenia się w życie Kościoła. Wspólnota RSM w miarę swych możliwości wspomaga duszpasterzy i wychodzi naprzeciw potrzebom młodzieży w parafii, szczególnie w wypadku przygotowania do bierzmowania.

16. Zaangażowanie w działalność wspólnoty lokalnej w parafii jest konkretnym wyrazem naszego budowania „cywilizacji miłości”. Główna odpowiedzialność za wspólnoty spoczywa na opiekunie RSM i animatorach. Jednakże każdy z nas osobiście współtworzy i odpowiada za swoją wspólnotę.

17. Rozwój wspólnot to ważne zadanie dla wszystkich osób będących w formacji. Staramy się o to, aby wspólnota była otwarta na nowe osoby, które będą przyjmowane z życzliwością i otaczane szczególną troską.

18. Najważniejsze celebracje liturgiczne: Triduum Paschalne, Boże Narodzenie, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, dzień urodzin ojca Leona Dehona (14 marca). W naszych parafiach włączamy się w ich przygotowanie.

19. Sercańskie Dni Młodych to nasze doroczne święto, w którym powinni wziąć udział wszyscy przynależący do Ruchu.

Akt ofiarowania

Boskie Serce Jezusa, * ofiaruję Ci moją młodość: * wszystkie moje problemy, marzenia i nadzieje, * moją naukę i pracę, * moje radości i cierpienia. * Całym swym życiem pragnę przyczyniać się * do budowania − w rodzinie, * w moim środowisku nauki i pracy, * w całym Kościele * − Twego Królestwa.

Twojej nieskończonej miłości * powierzam moje uczestnictwo w Ruchu Sercańskiej Młodzieży. * Oddaję Ci trud służby i modlitwy, * doskonalenia siebie i apostolskiej posługi, * której wzór pozostawił nam ojciec Leon Jan Dehon. * Z Twoją pomocą * pragnę wypełnić wszystkie moje obowiązki * związane z przynależnością do Ruchu. * Pragnę przepoić całe moje życie * ideałem miłości i zadośćuczynienia Bożemu Sercu za grzechy świata. * Amen.

Uaktualniony Statut zatwierdził przełożony prowincjalny ks. Wiesław Święch SCJ, za zgodą swojej rady, zgodnie z Dyrektorium prowincjalnym nr 127, w dniu 30 października 2017 r. - dostępny jest tutaj.

Obecny na tej stronie Statut to tekst z 2017 r. z ustnie zatwierdzonymi zmianami (listopad 2020). Zmiany zatwierdził wikariusz prowincjalny ks. Sławomir Knopik SCJ.